زمینه های فعالیت

مشاوره – فروش و اجرای سیستم های صوت ،کنفرانس، مخابراتی و سیستم های امنیتی اعم از :

• سیستم های سانترال و VOIP
• سیستم های صوت سالن های کنفرانس و همایش
• سیستم های نور سالن های کنفرانس و همایش
• سیستم های تصویر سالن های کنفرانس و همایش
• سیتم های امنیتی و دوربین های مداربسته

سوابق کاری و پروژه های انجام شده

 • محل نصب سیستم های کنفرانس و ویدئو کنفرانس
  01

سوابق کاری و پروژه های انجام شده

 • محل های نصب سیستم های کنفرانس و ویدئو کنفرانس
  پیام گستر شرق

سوابق کاری و پروژه های انجام شده

 • محل های نصب سیستم های کنفرانس و ویدئو کنفرانس

03

سوابق کاری و پرژه های انجام شده

 • محل های نصب مراکز تلفن
  محل های نصب مراکز تلفن

سوابق کاری و پرژه های انجام شده

 • محل های نصب مراکز تلفن
  05

سوابق کاری و پرژه های انجام شده

 • محل های نصب مراکز تلفن

• محل های نصب مراکز تلفن

سوابق کاری و پروژه های انجام شده

 • محل نصب سیستم های نظارتی و دوربین های مدار بسته

07

 • مدیریت فروشگاه : مرتضی سورگی
 • آدرس : بیرجند ، خیابان غفاری ، بین غفاری 9 و 11
 • تلفن : 5 – 32207224 (056) همراه : 09153618622